KOCAELİ BAROSU BAŞKANLIĞI BARO MECLİSİ YÖNERGESİ

 

 

 

 

KOCAELİ BAROSU BAŞKANLIĞI
BARO MECLİSİ YÖNERGESİ

KURULUŞ:

Madde 1-

 

Kocaeli Barosu “Baro Meclisi” Yönergesi, 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 02.05.2001 tarih ve 4667 sayılı yasa ile değişik 95/15. maddesi uyarınca Kocaeli Barosu Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

 

Yönerge ile, Kocaeli Barosu “Baro Meclisi" adı altında Kocaeli Barosu yapısı içinde bu
yönerge hükümleri kapsamında yönetsel özerkliğe sahip bir danışma kurulu oluşturulmuştur.

 

AMAÇ:

 

Madde 2-

 

Meslek ve yargı sorunlarının, bu bağlamda hukukun üstünlüğüne ve adil yargılamaya ilişkin sorunların çözümünde, mesleki saygınlık ve dayanışmayı sağlamada, ülke ve kentin sorunlarının tartışılması ve çözümünde katılımcılığı artırmakta, Kocaeli Barosu çalışmalarına ve mesleğin gelişmesine katkı ve öneride bulanarak yönetişimi sağlamada, avukatların çeşitli istek, eleştiri ve birikimlerini aktarmalarında, demokratik, katılımcı bir oluşumu sağlamayı amaçlar.

 

BARO MECLİSİNİN ORGANLARI:

 

Madde 3-

 

Baro Meclisinin organları, Baro Meclisi Genel Kurulu ve Baro Meclisi Başkanlık Divanıdır. Baronun olağan genel kurulunun yapıldığı tarihte, baro meclisi organlarında görev yapan avukatların bu görevleri yapılacak ilk meclis genel kuruluna kadar devam eder.

 

BARO MECLİSİ GENEL KURULU:

 

Madde 4-

 

Baro Meclisi Genel Kurulu;

 

 1. Baro Başkanı, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve TBB Delegeleri ve TBB organlarında görev yapmakta olanlar,
 2. Önceki dönemlerde görev yapan Baro Başkanları, TBB delegeleri, baro  yönetim, denetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Genç Avukatlar Meclisi Başkanı ve önceki dönem Başkanları.
 2. Baro bünyesinde çalışan mevcut ve geçmiş merkez, kurul ve komisyonların başkanlar.
 3. İlçelerdeki baro temsilcileri,
 4. Stajyer avukatlar temsilcisi,
 5. Baro meclisinin önceki dönem divan başkanı ve üyeleri.

 

BARO MECLİSİ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ:

 

 Madde 5-

 

Baro Meclisi Genel Kurulunun Görevleri;

 

 1. Baro Meclisi Başkanlık Divanını seçmek ve azalma olursa tamamlamak,
 2. Gündemindeki konulan görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarım almak,
 3. Baro Yönetim Kurulunun istemiyle gündeme alınan konular hakkında görüş oluşturup tavsiye kararı almak,
 4. Bir sonraki toplantıda görüşülmesi istenen konunun gündeme alınmasına karar vermek,
 5. Genç Avukatlar Meclisi çalışmalarını değerlendirerek öneride bulunmak,
 6.  Komisyon ve merkezlerin çalışmalarını değerlendirerek önerilerde bulunmak,
 7.  Mesleğin gelişmesine, hukukun üstünlüğünün ve adil yargılamanın sağlanmasına yönelik görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak,
 8.  Bu yönergede gerekli gördüğü değişiklikler için tavsiye kararı almak,
 9.  Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere, gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma kurulları oluşturmaktır.

 

BARO MECLİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANMASI

 

 Madde 6-

 

 1. Olağan Toplantı:

Baro Genel Kurulunu takiben Baro Meclisi Başkanının çağrısı üzerine Ocak ayının ikinci haftasında toplanır. Takip eden toplantılar 3 ayda bir yapılır.

 

 1. Olağanüstü Toplantılar:

Baro Başkanı veya Baro Meclisi Başkanı gerekli gördükleri hallerde Baro Meclisini olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca Baro Meclisi Genel Kurulunun 1/4'ünün yazılı talebi ile Meclis Başkanınca olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

 

 1. Çağrı Usulü: Baro Meclis Başkanı toplantı günü, yerini, saatini ve gündemini en az 15 gün öncesinde Baro web sayfasında ve ilan panolarında yayınlar. Meclis üyelerine ayrıca yazılı veya elektronik iletişim yolu ile bildirim yapılır.

 

TOPLANTI VE KAKAR VETER SAYISI

 

Madde 7-

 

Baro Meclisi Genel Kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyları ile karar verir. Toplantı yeter sayısı toplam meclis üye sayısının 1/4 den az olamaz.

 

KARARLARIN NİTELİĞİ:

 

Madde 8-

 

Baro Meclisi Genel Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

 

BARO MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANIN OLUŞUMU

 

Madde 9-

 

Baro Meclisi Başkanlık Divan, Baro Meclisi Genel Kurulu’nun ilk toplantısında üyeleri arasından seçeceği bir başkan, iki başkan vekili ve iki divan üyesinden oluşur.

Baronun: yönetim, disiplin ve denetleme kurulu başkan ve üyeleri, bu görevlerinin devamı süresince Baro Meclisi Başkanlık Divanında görev alamazlar.

 

BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ

 

Madde 10-

 

Başkanlık Divanının görevleri;

 1. Baro Meclisi Genel Kurulunu 3 ayda bir toplamak, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak,
 2. Baro Meclisi Genel Kurul kararları ile ilgili gelişmeler ve yapılan diğer çalışmalar hakkında Baro Meclisi Genel Kuruluna bilgi sunmak,
 3. Baro Meclisi çalışmaları hakkında Baro Başkanlığı aracılığıyla baro mensuplarını bilgilendirmek,
 4. Baro Meclisi Genel Kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak,
 5.  Görevin gerektirmesi halinde geçici alt çalışma grupları oluşturmak,
 6.  Gerekli kayıt ve belgeleri tutmaktır.

 

BAŞKANLIK DİVANI SÜRESİ

 

Madde 11-

 

Olağan Toplantı hükümleri esasları içinde görev süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde değişiklikle Başkanlık Divanına seçilenler kalan süreyi tamamlarlar. Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

 

BAŞKANLIK DİVANENİN ÇALIŞMA YERİ:

 

Madde 12-

 

Baro Yönetimince. Baro Meclisi Başkanlık Divanının çalışabilmesi için uygun bir yer tahsis edilir.

 

GİDERLERİN KARŞILANMASI:

 

Madde 13-

 

Baro Meclisimin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro bütçesinden karşılanır. Bu giderlerin tahakkukuna ve ödenmesine Baro Yönetim Kurulu karar verir.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNERGE

 

Madde 13-

 

23.05.2006 tarihli ve 22/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Yönerge işbu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

 

Madde 14-

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Yasası ile Avukatlık Yasası Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK:

Madde 15-

 

Kocaeli Barosu Baro Meclisi Yönergesi 26.06.2019 tarih ve 27/4 sayılı Yönetim Kurulu

Kararı ile kabul edilerek aynı gün yürürlüğe girmiştir.