Genç Ofis Avukatlık Bürosu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

GENÇ OFİS AVUKATLIK BÜROSU

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- İşbu Yönergenin amacı; GENÇ OFİS Avukatlık Bürosu projesinin çalışma usul ve esaslarının, kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- İşbu Yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

Baro Yönetim Kurulu         :           Kocaeli Barosu Yönetim Kurulunu

Genç Ofis Avukatlık Bürosu:         Genç Ofis Avukatlık Bürosu olarak anılan proje kapsamında meslek mensuplarının yararlanabileceği, Kocaeli Barosu tarafından temin edilecek olan Kocaeli ilindeki ortak ofis alanını,

Genç Avukat                         : Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukatlardan, yemin ile birlikte avukatlık ruhsatını aldığı tarih itibariyle meslekte beşinci yılını tamamlamamış ve otuz beş yaşından genç olan avukatları,

Asil başvurucu                      :           Büroyu kullanmak için işbu yönergede yer alan şartları taşıdığını belgeleyen ve yapılan kura sonucu büroyu kullanmaya hak kazanan ilk 25 kişiyi veya uygulamada mümkün olması halinde Kocaeli Barosu Yönetim Kurulunca arttırılarak en fazla 50 kişiyi,

E-Tebligat                             :           E-Tebligat adresini,

Kullanıcı                                :           İşbu yönerge kapsamında kurulacak büroda faaliyet gösterecek, yönergede aranan şartları taşıyan ve kura sonucu büroyu kullanmaya hak kazanan, Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukatı,

Meslek                                   :           1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda tanımlanan avukatlık mesleğini,

Yedek başvurucu                 :           Büroyu kullanmak adına işbu yönergede yer alan şartları taşıdığını belgeleyen ve yapılan kura sonucu büroyu kullanmaya hak kazanan ilk 25 kişi veya duruma göre 50 kişinin haricinde kalan diğer başvurucuları, 

Koordinasyon Komitesi       :           CMK Ve Adli Yardım Kurulu Koordinatör Yönetim Kurulu Üyeleri, Genç Avukatlar Meclis Baskanı ve CMK ve Adli Yardım Sorumlusu Avukattan oluşan dört kişilik heyeti, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Şartları

MADDE 4- (1) GENÇ OFİS Avukatlık Bürosu’nu kullanmak adına başvuruda bulunan meslek mensuplarında şu şartlar aranır:

a- Kocaeli Barosu'na kayıtlı avukat olması,

b-Avukatlık yemini ile birlikte avukatlık ruhsatını aldığı tarih itibariyle meslekte beşinci yılını tamamlamamış ve otuz beş yaşından genç olması,

c- Avukatlık mesleğine başlamadan önce hakimlik, cumhuriyet savcılığı, noterlik, icra müdürlüğü veya devlet memurluğu vb. bir meslekten emekli olmaması veya istifa etmiş olmaması,

d- Kabulden sonra başka bir avukatın yanında bağlı çalışmaması,

e- Kabulden sonra e-tebligat sahibi olmak ve UYAP sistemine bu hesabın entegre olmuş olması şartlarının tamamını taşıması zorunludur.

Başvuranların, işbu şartları taşıdıklarını ilgili idareden ıslak imzalı belgelerle ya da e-devlet üzerinden temin edecekleri belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir.

Başvuru Şekli ve Süresi

MADDE 5- GENÇ OFİS Avukatlık Bürosu'na başvuru yapmak isteyen ve madde 4’teki şartları taşıyan kullanıcılar yönerge yürürlük tarihinden itibaren, Kocaeli Barosu’na bizzat yazılı olarak başvuracaklardır.

Belirlenen başvuru süresi, başlangıç tarihi ve son başvuru tarihi Kocaeli Barosu internet sitesinde yayınlanır ve meslek mensuplarına kısa mesaj yolu ile bildirilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 6- Başvurular yazılı olarak, bizzat Kocaeli Barosu’na yapılır.

Asil ve yedek başvurucuların tespiti, başvurucuların huzurunda, baro binasında, kura yöntemiyle yapılır. Kura sonucu ortaya çıkan asil ve yedek başvurucuların listesi Kocaeli Barosu internet sitesinde yayınlanır ve listedeki avukatlara kısa mesaj ile bildirim yapılır.

Yapılan kura ile kullanıcı olmaya hak kazanan asil başvurucuların 1 haftalık kesin süre içerisinde GENÇ OFİS Avukatlık Bürosu’nda kullanıcı olmak adına Kocaeli Barosu’na bizzat başvuru yaparak 4. maddelerde belirlenen şartları belgeleyen evrakları istenen usulde yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu süre zarfında gerekli evrakları tamamlamayan ya da gerekli şartları taşımadığı tespit edilen avukatın başvurusu geçersiz sayılır.

Asil kullanıcı olma hakkını kaybeden avukatın yerine kura sırasına göre sıradaki yedek başvurucu geçer. Kullanıcı olmaya hak kazanan yedek başvuruculardan, 1 haftalık kesin süre içerisinde Kocaeli Barosu’na bizzat başvuru yaparak 4. maddelerde belirlenen şartları belgeleyen evrakları yerine getirmeleri istenir.

Asil ve yedek başvurucu kesin listesinin oluşturulmasından sonraki 1 hafta içerisinde kullanıcı listesi Kocaeli Barosu internet sayfasında yayınlanır.

 

 

Kullanım Esasları

MADDE 7-

1) Kullanım hakkını kazananlar ile Kocaeli Barosu arasında işbu proje için hazırlanan hizmet sözleşmesini imzalanır.

2) Sözleşmeyi imzalayan kullanıcının GENÇ OFİS Avukatlık Bürosu'nun sağlamış olduğu toplantı salonunu, bireysel kullanıma ait masa ve bilgisayarı, sekreterlik hizmetini, ofis araç gereçlerini (yazıcı vb. gibi sözleşmede belirtilecek araç gereçler) kullanma hakkı mevcuttur. Ayrıca sözleşme kapsamında hareket edilecek olan süreçte kullanıcılar resmi çalışma adresi olarak GENÇ OFİS Avukatlık Bürosu'nun bulunduğu adresi gösterebilir.

3) Kullanıcılar, sözleşme tarihinden itibaren hafta içi her gün saat 08:30-17:30 saatleri arasında aylık toplam 30 saat ofis kullanımı hakkına sahip olacaklardır. Toplam kullanım süresinin 25 saatinde görüşme odası, 5 saatinde ise toplantı odası kullanılabileceklerdir.

4) Kullanıcılar, ortak toplantı odasını aylık kullanım saati dâhilinde, toplantı yapacakları saatleri, önceden telefonla randevu alarak kullanabilirler.

5) Fiziki koşullar sebebiyle ilk etapta ofis kapasitesi 25 kişi ile sınırlı tutulacak olup işleyiş içerisinde kapasite artırımı söz konusu olursa kişi sayısı en fazla 50 kişiye kadar arttırılabilir. Yeni bir alan daha edinilmesi halinde Baro Yönetim Kurulunun kişi sayısı artırım hakkı bulunmaktadır.

6) Kullanıcıların, özel eşyalarını ofiste bırakmaları yasaktır. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7)CMK ve Adli Yardım görevi yapan baro mensubu avukatlar, GENÇ OFİS Avukatlık Bürosu’nu CMK ve Adli Yardım kapsamındaki işleri için ve bu amaçla belirlenen görüşme odasında belirlenen zamanlarda randevu almak koşuluyla bedelsiz olarak kullanabileceklerdir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genç Ofis Avukatlık Bürosu Yönetimi

MADDE 8- GENÇ OFİS Avukatlık Bürosu'nun yönetimi, Baro Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Baro Yönetim Kurulu ile GENÇ OFİSİN koordinesi, koordinasyon komitesi tarafından gerçekleştirilir.

Kocaeli Barosu Genç Ofis Avukatlık Bürosu Koordinasyon Komitesi Sorumlulukları:

MADDE 9-

a- Kullanıcıların sözleşme dışı ve cezai müeyyide gerektirecek fiilleri Genç Ofis Koordinasyon Komitesi üyelerinden en az birisinin eşliğinde tutanak altına alınıp, değerlendirme yapılarak gereğinin yapılması için ilgili tutanağı Baro Yönetim Kurulu'na sunmak,

b- İşbu yönergede öngörülmemiş, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve/veya 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda bahsi geçmeyen bir durumla karşılaşılması halinde konuyu Baro Yönetim Kuruluna sunmak,

c- Ayda bir toplantı gündemlerine GENÇ OFİS Avukatlık Bürosu projesini alarak, yaşanan sorunlara çözümler yaratmak ve çözüm önerilerini Baro Yönetim Kurulu’na sunmak.

MADDE 10- GENÇ OFİS Avukatlık Bürosu Projesinin yürütülmesi amacıyla Baro Yönetim Kurulu tarafından bir personel görevlendirilir.

Personelin Görevleri:

MADDE 11- Personel, çalışma saatleri arasında;

a- Kullanıcılar tarafından talep edilen randevu saatlerini düzenlemek,

b- Ofisin ve toplantı odalarının düzenini ve etkin kullanımını sağlamak,

c- Kullanıcıların sözleşme dışı fiillerini tutanak altına alıp konuyu Genç Ofis Sorumlu Koordinasyon Komitesine iletmek,

d- Kendisine Baro Yönetim Kurulu ve GENÇ OFİS Koordinasyon Komitesi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ücret ve Gelirlerin Kullanımı:

MADDE 12- Kullanıcı, GENÇ OFİS Avukatlık Bürosu aylık 600 TL olup kullanım bedelini, her ayın 1-5'i arasında olmak üzere sözleşmede belirtilen hesap numarasına peşin ödeyecektir. Ödeme yapmayan kullanıcının Genç Ofis Avukatlık Bürosunu kullanım hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcının ödediği bedel içerisinde elektrik, su, internet, sözleşme de belirtilen ofis araç ve gereçleri ile sekreterlik hizmeti dâhildir.

Gelirlerin Kullanımı:

MADDE 13- Kullanıcılardan toplanan gelirler Kocaeli Barosu İktisadi İşletmesi’ne ait olup, Kocaeli Barosu İktisadi İşletmesi tarafından GENÇ OFİS Avukatlık Bürosu’nun giderlerinin bir kısmı bu gelirlerden karşılanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Cezai Müeyyideler

MADDE 14-

1) Kullanıcının kullanımına açılan tüm ofis ve içerisindeki malzemelere zarar verilmesi durumunda zarar veren, zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Tazmin, aynen iade, onarım yahut zararın ödenmesi şeklinde yapılır.

2) Kullanıcının kullanım süresini aşması halinde her yarım saat için toplantı odası kullanımında 50 TL; görüşme odası kullanımında 25 TL ödeme yapılacaktır. Kullanım süresinin 1 ay içerisinde 3 kez aşılması durumunda ve bu durumun yazılı olarak tespiti halinde,  kullanıcının 1 haftalık kullanım hakkı yönetim kurulu tarafından iptal edilebilir.  Kullanım süresinin 3 ay içerisinde 5 kez aşıldığının tespit edilmesi durumunda sözleşme Baro Yönetim Kurulu tarafından haklı sebeple derhal ve yazılı olarak feshedilebilir.

3) Kullanım bedelinin peşin olarak ödenmemesi durumunda, kullanıcının kullanım hakkı engellenecektir. Kullanıcı belirlenen kullanım bedelini 2 ay üst üste ödemediği takdirde sözleşme Baro Yönetim Kurulu tarafından haklı sebeple ihtar edilmesi gerekmeksizin derhal ve yazılı olarak feshedilebilecektir.  Sözleşmesi feshedilen kullanıcı, diğer koşulları taşısa dahi yeniden kullan hakkına sahip olamaz.

 

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşmenin sona ermesi ve feshi

Sözleşmenin sona ermesi:

MADDE 15- Sözleşme süresi 1 yıl olup, 1 yılın sonunda herhangi bir bildirime gerek olmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erer. Sözleşmenin bitimi ile beraber öncelik hakkı başvuru yapmış olmasına rağmen seçilemeyen yedek başvuruculara ve daha önce GENÇ OFİS’i kullanmamış başvuruculara aittir. Bu durumda ayrıca yine ilana çıkılır.

Sözleşme devam ederken kullanıcının 4. maddede belirtilen şartları kaybetmesi halinde, sözleşme, süresi bitiminde kendiliğinden sona erer.

 Sözleşmenin Feshi:

MADDE 16-

Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu;

1) Kullanım süresinin 3 ay içerisinde 5 kez aşılması ve bu durumun tutanakla tespiti halinde,

2) Kullanıcı belirlenen kullanım bedelini 2 ay üst üste ödemediği takdirde,

3) Kullanıcının hukuka, ahlaka ve avukatlık mesleğine aykırı davranışta bulunması ve bu durumun tutanakla tespiti halinde,

4) Kullanıcının ofis düzenini bozan davranışlarının bulunması ve bu durumun tutanakla tespiti halinde haklı sebeple derhal ve yazılı olarak sözleşmeyi feshedebilir.

5)Kullanıcı, fesih tarihinden en az 1 ay önce bildirimde bulunmak koşulu ile herhangi bir sebebe dayanmaksızın yazılı olarak fesih hakkına sahiptir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17-

İşbu yönergede düzenlenmeyen konularda, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve/veya 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18- İşbu yönerge, Baro Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe konulur ve Kocaeli Barosu sitesinde ilan edilir ve site ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

 

EK MADDE-1 (Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nun 28.02.2024 tarihli 11/18 sayılı Kararı ile yürürlük tarihi 01.01.2024 tarihi olmak üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.)

Kocaeli Barosuna kayıtlı olup meslekteki beşinci yılının sonunda Kocaeli Barosu GENÇ OFİS Avukatlık Bürosu Projesinden yararlanan ve sözleşme tarafı olan avukatlardan, bu hizmeti kullanmaya devam etmek isteyenler, sözleşme bitiminden itibaren kesinti olmaksızın sözleşmelerini yıllık olarak yenileyebilirler. Bu halde sözleşme yenileme ve kullanım süresi, kullanıcı avukatın avukatlık ruhsatını aldığı tarihten itibaren meslekte on yıllık kıdem süresini geçemez.

GENÇ OFİS avukatlık bürosu projesi meslek mensuplarının avukatlık hizmetleri ile sınırlı olarak sağlanır. Arabuluculuk, uzlaştırmacılık gibi doğrudan avukatlık mesleğinin ifası ile ilgili olmayan faaliyetler, genç ofis avukatlık bürosu olarak ayrılan ortak ofis alanında yürütülemez.

GENÇ OFİS Avukatlık Bürosu olarak ayrılan ortak ofis alanının Yönerge'nin yedinci maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen kullanım kapasitesinin dolması halinde, asil ve yedek başvurucular belirlendiği esnada meslekteki ilk beş yıllık kıdemini doldurmayan genç avukatlara öncelik verilir. Baro Yönetim Kurulu bu konuda karar alıp uygulamaya yetkilidir.

Diğer hususlarda Yönerge hükümleri öncelikli olmak üzere, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve/veya 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.