Baro Akademisi

KOCAELİ BAROSU

BARO AKADEMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

     Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Barosu Akademisinin, amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönetmelik, Kocaeli Barosu Baro Akademisinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76ncı ve 95inci maddeleri gereğince düzenlenmiştir.

AKADEMİ MERKEZİ

Madde 4- Kocaeli Barosu Baro Akademisinin Merkezi, Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No:111 Kat:5 İzmit Kocaeli’dir.

TANIMLAR

Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen;

1) Akademi: Kocaeli Barosu Akademisini,

2) Genel Kurul: Kocaeli Barosu Akademisi Genel Kurulu’nu,

3) Yönetim Kurulu: Kocaeli Barosu Akademisi Yönetim Kurulu’nu,

4) Bilim ve Danışma Kurulu: Kocaeli Barosu Akademisi Bilim ve Danışma Kurulu’nu,

5) Yönetim Kurulu Başkanı: Kocaeli Barosu Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı’nı,

6) Çalışma Dairesi: Kocaeli Barosu Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren çalışma dairelerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Akademinin Amaçları ve Faaliyet Alanları

AKADEMİNİN AMAÇLARI

Madde 6- Akademinin amaçları şunlardır:

1) Kocaeli Barosu’nun tüm kurul ve merkezleri ile ve üniversitelerle işbirliği sağlanarak Avukatlık mesleğini geliştirmek amacıyla Avukatlar için sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek,

2) Kocaeli Barosu Staj Kurulu’nun, Kocaeli Barosu Staj İç Yönetmeliği çerçevesinde vereceği, Avukatlık Hukuku ve meslek kuralları dışındaki eğitimleri, Staj Kurulunun talepleri doğrultusunda planlamak,

3) Avukatların, mesleki yeterliklerini ve kişisel gelişimlerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik ilgili kurul ve/veya avukatlardan gelen talep üzerine her türlü eğitimleri düzenlemek ve bu bent kapsamında, stajyer avukatların, mesleki yeterliliklerini ve kişisel gelişimlerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik her türlü eğitimleri, Staj Kurulunun talepleri doğrultusunda planlamak,

4) Kocaeli Barosunun kurul, merkez ve komisyonlarında  görev yapacak avukatların, ilgili kurul, merkez ve komisyonun  talebi üzerine ilgili alanlarda sertifikalı eğitimlerini düzenlemek

5) Stajyer avukatların, Kocaeli Barosunun Kurul, merkezler ve komisyonlarında görev yapabilmeleri amacıyla düzenlenecek sertifikalı eğitimleri, kurul, merkez ve komisyonların talepleri doğrultusunda planlamak.

AKADEMİNİN FAALİYET ALANLARI

Madde 7- Akademi, amaçlarını gerçekleştirmek için, Kocaeli Barosu Başkanlığı'nın onayı ve verdiği temsil yetkisi çerçevesinde aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir:

1) Yurt içinde ve yurt dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile mesleki eğitim alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek,

2) Kocaeli Barosu kurul, komisyon ve merkezlerinin düzenlemek istedikleri, ücretli ve/veya ücretsiz tüm sertifikalı veya sertifikasız eğitimler, meslek içi eğitimler, yarışmalar ve benzeri organizasyonları Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nun veya ilgili kurul ve merkezin talebi halinde, Avukatlık mevzuatına uygun, bilimsel ve öğretisel olarak planlamak,

3) Hukuk eğitimlerinde analizler yaparak, meslek içi eğitim gerektiren hususları tespit etmek için çalışmalar yapmak,

4) Mesleki eğitimlere yönelik olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, eğitim ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

5) Avukatların ve stajyer avukatların, bireysel gelişimlerine yönelik kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, eğitim ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

6) Faaliyet alanlarına yönelik e-dergi, e-broşür, e-bülten ve basılı yayınları hazırlamak ve yayınlanmak üzere karar alınması amacıyla Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’na sunmak,

7) Akademinin faaliyet alanı ile ilgili  yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek,

8) Akademi amacına uygun ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya proje ortağı olmak,

9) Kocaeli Barosu Başkanlığı tarafından verilen görevleri yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademinin Yönetim ve Çalışma Organları, Görevleri, Çalışma Usulleri

YÖNETİM VE ÇALIŞMA ORGANLARI

Madde 8- Akademi’nin yönetim ve çalışma organları şu şekildedir:

1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu

3) Bilim ve Danışma Kurulu

4) Çalışma Daireleri

ORGANLARIN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA USULLERİ

Madde 9- Organların görevleri ve çalışma usulleri aşağıda açıklanmıştır:

a)-Genel Kurul:

Genel Kurul; Akademi Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur. Kocaeli Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu, Genel Kurulun doğal üyeleridir.

Mevcut Genel Kurul üyelerinden herhangi birinin istifası, vefatı veya yönetmeliğin diğer maddelerinde düzenlenen üyeliklerin sona ermesi hallerinde, Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu tarafından, üyelik için Akademiye yazılı olarak başvuranlar arasından veya re’sen üye seçimi  yapılır ve üye seçimleri ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Genel Kurul toplantıları, Akademi Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterinden oluşan Divan tarafından yönetilir. Genel Kurul, üye tam sayısının yarısı ile toplanır; katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit çıkması halinde Akademi Yönetim Kurulu Başkanının oyu iki oy sayılır.

Genel Kurul Olağan Toplantıları, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine 3 ayda bir  yapılır. Ayrıca Yönetim Kurulu, gerek gördüğünde veya genel kurul üye tam sayısının en az 1/3’ünün yazılı istemi üzerine Genel Kurulu, her zaman olağanüstü toplantıya çağırır.

Genel Kurul toplantılarının gündemi, tarihi ve yeri, üyelere yazılı bildirim veya elektronik yöntemlerle duyurulur. Çağrı, olağan toplantılarda bir hafta; olağanüstü toplantılarda ise en az üç gün öncesinden yapılır. İlk toplantıda üye tamsayısının ½ si ile toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantı, üye tamsayısının üçte birinin hazır bulunması ile gerçekleştirilir.

Genel Kurul, Akademi Yönetim Kurulunun kullanacağı yetkileri ve yapacağı faaliyetleri genel olarak belirler.

Genel Kurul, Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’na, Akademi Yönetmeliğinde değişiklikler teklif edebilir. Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu'na, Akademi Yönetmeliği hükümlerinin değiştirilmesi teklifinde bulunulabilmesi için, Genel Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alınması zorunludur. 

Genel Kurulun üyeleri olan Akademi Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri ve üyeleri ile Kocaeli Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 5. Maddesinde düzenlenen avukatlığa kabulüne engel durumların gerçekleşmesi halinde Genel Kurul üyelikleri kendiliğinden sona erer. Üyeliği sona eren üyenin yerine, üyelik kontenjanının gerektirdiği şartlara göre göreve gelen kişi Genel Kurul’da görev alır. Bu sebeple göreve gelen üyenin görev süresi, yerine göreve geldiği üyenin görev süresi ile sınırlıdır.

En az  iki kez mazeretsiz olarak toplantılara katılmama hali, sürekli devamsızlık sayılır. Mazeretlerin, genel kurul öncesi, Akademi Başkanlığına yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Bildirilen mazeretin geçerliliği, genel kurul tarafından takdir olunur.

Sürekli devamsızlık hali bulunan üyenin görevine son verilmesi konusunda Akademi Yönetim Kurulu’nun veya üye tamsayısının en az 1/3'ü ile alınan Genel Kurulu kararıyla ilgili üyenin görevine son verilmesi hakkındaki teklif, karar verilmek üzere Kocaeli  Barosu Yönetim Kurulu’na sunulur. Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu bu hususu re’sen de gündemine alarak karara bağlayabilir.

Genel Kurulun Görevleri şunlardır:

1) Eğitim programlarının hazırlanması konusunda Yönetim Kuruluna genel yetki vermek,

2) Akademi Yönetim Kurulunun, Bilim ve Danışma Kurulunun ve kurulacak Çalışma Dairelerinin çalışma usul ve esasları hakkında genel ilkeleri belirlemek,

3) Akademi Yönetim Kurulunun, Bilim ve Danışma Kurulunun ve kurulacak Çalışma Dairelerinin yaptığı çalışmaları değerlendirmek, verimlerinin artırılabilmesi için gerekli önemlerin belirlemek ve bu önlemlerin alınması için gerekli çalışmaları yapmak,

4) Akademi organları arasında koordinasyon sağlamak,

5) İşbu yönetmelik ile yönetmelik kapsamında Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

b)-Yönetim Kurulu:

Akademi Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Kocaeli Barosu Olağan Genel Kurulu sonucunda seçilen Kocaeli Barosu Başkanlığı tarafından, göreve başladıktan en geç bir ay içerisinde, bir yıllığına atanır.

Yönetim kurulu başkanı ile üyelerinin tamamı, Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukatlardan seçilir.

Yönetim Kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı dışındaki üyeler arasındaki görev dağılımı, Yönetim Kurulu üyelerinin, kendi aralarında yapacağı seçimle belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri aynı dönemin Staj Kurulu Başkanıdır.

Yönetim Kurulu, Akademinin çalışma ve faaliyetlerini, Genel Kurul adına yürütür. Daireler ile Bilim ve Danışma Kurulunun görev dağılımını yapar; uyum içinde çalışmalarını sağlar.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit çıkması halinde Akademi Yönetim Kurulu Başkanının oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulu başkanının, istifası, vefatı, Akademi üyeliğinin son ermesi hallerinde; yerine yenisi atanana kadar, Baro sicili en yüksek üye, Başkanlık görevini vekâleten yürütür.

Ayda en az bir kez toplantı yapılması esastır. Toplantı çağrısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından elektronik posta, faks ve/veya sms ile yapılır.

Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste en az üç kez bildirimsiz katılmama halinde; yönetim kurulu üyesinin üyeliğinin düşmesine karar vermek ve yeni yönetim kurulu üyesi atamak üzere, Kocaeli Barosu Yönetim Kuruluna derhal bilgi verilir.

Akademiyi, Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Temsil yetkisinin nitelik ve sınırlarını, Yönetmelik ve Genel Kurul kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler.

Bilim ve Danışma Kurulunda görüşülecek konular, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu; Akademi’nin karar defterlerinin tutulmasından ve tasdiki ile düzeninden, Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır:

1)Sertifikalı eğitim programları için katılımcıların ve  ücretlerinin tespiti ile Kocaeli Barosu Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

2) Sertifika/katılım belgesi verilecek eğitimlerin, eğitimcilerinin, eğitim sürelerinin, eğitimcilerin ücret ve giderlerinin tespiti ile Kocaeli Barosu Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

3) Onay verilen bütçe ve eğitim programlarının organizasyonlarını yapmak suretiyle eğitimleri gerçekleştirmek,

4) Gerçekleştirilen eğitimler neticesinde, eğitimin içeriğini, eğitmenlerini, yapılan giderleri gösterir raporu Kocaeli Barosu Yönetim Kuruluna sunmak,

5) Çalışma Daireleri ile Bilim ve Danışma Kurulunun görev dağılımını ve denetimini yapmak,

6) Bilim ve Danışma Kurulu veya Çalışma Daireleri tarafından sunulan raporları değerlendirmek, gerektiğinde eksikliklerin tamamlanması için Kurula yahut Çalışma Dairesine iade etmek, tamamlanan yahut eksiklik bulunmayan raporları Genel Kurula sunmak,

7) İşbu yönetmelik ile ve yönetmelik kapsamında Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

c)-Bilim ve Danışma Kurulu:

Genel Kurul’un önerisi üzerine, Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu tarafından atanacak yeterli sayıda üyeden oluşur; ancak üye sayısı 3’ten az olamaz.

Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu, Bilim ve Danışma Kurulu üyelerini, Genel Kurulun önereceği isimler arasından seçer.

Gerekli görülmesi halinde, Akademi Yönetim Kurulu kararı ile Kocaeli Barosu Başkanlığının veya Kocaeli Barosu Akademisinin görev ve yetki alanına giren hususlarda Bilim ve Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerine başvurulur.

Bilim ve Danışma Kurulu üyeleri Akademi Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen eğitimlere gözlemci olarak katılabilir ve gerekli görmeleri halinde katıldıkları eğitimle ilgili görüş ve önerilerini rapor halinde Akademi Yönetim Kurulu’na bildirir.

d)-Çalışma Daireleri:

Akademinin görev alanında faaliyet göstermek üzere; Akademi Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenecek konu ya da konulara ilişkin olarak süreli veya süresiz Çalışma Daireleri kurulabilir. Akademi Yönetim Kurulu, Çalışma Dairelerinin kurulması için Bilim ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini dikkate alarak Yönetim Kurulu’na öneri sunar.

Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu Çalışma Dairesinin kurulmasına karar verirken görevlendirilen konu, süre ve üye sayısını belirler; belirlenen üye sayısının iki katı kadar aday üye belirlemek üzere Akademi Yönetim Kurulu’na süre verir.

Çalışma Daireleri başkanı ve üyeleri, görevlendirildikleri konun gerektirdiği koşullar nazara alınarak Akademi Yönetim Kurulunun belirlediği kişiler arasından Kocaeli Barosu Yönetim Kurulunca atanır.

Çalışma Daireleri Akademi Yönetim Kurulu’na bağlı olarak, görevlendirildikleri konu ya da konularda çalışma yapar. Çalışma Daireleri görevlendirildikleri konu ile ilgili çalışmaları neticesinde hazırlanan Çalışma Dairesi Raporunu Akademi Yönetim Kurulu’na değerlendirilmek üzere sunarlar.

Süreli olarak kurulmasına karar verilen Çalışma Dairelerinin görevleri sürenin bitmesi ile kendiliğinden ortadan kalkar. Çalışma daireleri, kendilerine verilen sürenin sonunda görevlendirildikleri konu ile ilgili olarak Akademi Yönetim Kurulu’ndan ek süre talebinde bulunabilir. Bu hususta Akademi Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Kocaeli Barosu Yönetim Kurulunca karar verilir.

Süresiz olarak kurulmasına karar verilen Çalışma Dairelerinin ise görevlendirildikleri konudaki amacın gerçekleşmesi halinde kendiliğinden; yahut her zaman Akademi Yönetim Kurulu önerisi ve Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu kararı ile görevleri sona erer.

Akademi Yönetim Kurulunun görev süresinin dolması halinde; bu Yönetim Kurulu döneminde kurulan ve halen faaliyet gösteren Çalışma Dairelerinin görevlendirildikleri konu ile ilgili çalışmalarının devam edip etmeyeceğine Kocaeli Barosu Yönetim Kurulunca karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MALİ HÜKÜMLER

Madde 10- Kocaeli Baro Akademisi tarafından yapılan giderler Yönetmelikte belirtilen usuller çerçevesinde Baro bütçesi tarafından karşılanır. Yapılan eğitimlerin gelirleri Baro bütçesine katılır.

Gerekli görülmesi halinde Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu kararı ile Akademi Fonu kurularak, gerçekleştirilen eğitimlerden elde edilen gelirlerin veya borçlanma doğurmayan işlemlerden elde edilen diğer gelirlerin bir kısmının yahut tamamının Akademi Fonu’na aktarılmasına ve Akademi faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkan giderlerin Akademi Fonundan karşılanmasına karar verilebilir. Akademi Fonu kurulması hakkındaki kararda fonun kullanılması hususunda yetkili kılınan kişi yahut kişiler müştereken yahut münferiden yetkilendirilmek suretiyle belirtilir. Kararda belirtilen kişi yada kişilerden başka kimse fona aktarılan gelirler üzerinde tasarruf yetkisini haiz olamaz. Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu fonu kurmaya, fon üzerinde tasarruf etmeye ve fonu kaldırmaya her zaman yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

Madde 11- İş bu yönetmelik Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

DENETİM – UYGULAMA

Madde 12-Bu yönetmeliğin uygulanması ve denetlenmesi Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

GEÇİCİ MADDE

Akademinin ilk kuruluşunda, Akademi Yönetim Kurulu üyeleri, iş bu Yönetmeliğin kabulü ile birlikte Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu tarafından atanırlar.

İlk kez atanan Yönetim Kurulu üyeleri Kocaeli Barosu Olağan Genel Kurulu sonucunda seçilen Kocaeli Barosu Başkanlığı tarafından, göreve başladıktan en geç bir ay içerisinde seçildikleri kabul edilerek hesaplanan görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.