Yönerge

KOCAELİ BAROSU

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

1-Kuruluş:

Çocuk Hakları Merkezi, Kocaeli Barosu Başkanlığı’na bağlı olarak, bu Yönergede gösterilen esaslar çerçevesinde çalışmak üzere kurulmuştur.

2-Amaç:

2.1. Baroların Avukatlık Kanunu'ndan kaynaklanan hukukun  üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevleri ile sosyal sorumlulukları kapsamında, Çocuk Hakları alanında ulusal ve uluslar arası hukuk çerçevesinde çocuk haklarının tanıtılması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için teorik ve pratik çalışmalar yapmak, arşiv ve kitaplık oluşturmak, İstismar ve ihmale maruz kalan, suça itilen, herhangi bir şekilde hakları ihlal edilen, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik bilgilendirme ve hukuki yardım sağlanması konularında mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

3-Merkezin Faaliyetleri:

Yukarıda yazılı amaçlara ulaşmak üzere merkez, şu faaliyetlerde bulunur:

3.1.Hukuki yardım: Hakları ihlal edilen, suça sürüklenen ve korunmaya muhtaç çocuklara  yönelik hukuki yardımın sunulması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, çocuk suçluluğunun azaltılmasına yönelik projelerde yer almak, proje yapmak, danışmanlık ve davada temsil dahil her türlü hukuki yardımda bulunmak, bu konuda diğer kurul ve merkezlerle işbirliği yapmak, hukuki yardımın iyi bir şekilde sunulabilmesi için periyodik olarak meslek içi eğitimler düzenlemek.

3.2.Mesleki dayanışma-destekleme-eğitim: Çocuk hukuku ile ilgili sorunların çözümünde avukatların rolünü ve etkinliğini arttırıcı çalışmalar yapmak, birikimlerin paylaşılmasını sağlamak, çocuk hukuku alanında çalışmalar arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirecek mesleki ve sosyal aktiviteler yapmak,

3.3.Konferans-Panel: Çocuk haklarının tanıtılması ve geliştirilmesi, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla konferans, panel, seminer vb. çalışmalar yapmak.

3.4.Çocuk Hakları ihlallerinin izlenmesi: Ulusal ve uluslar arası alandaki ihlal teşkil eden her türlü eylem ve düzenlemeyi izlemek, uygun tepki vermek veya verilmesini sağlamak, bunlara ait bilgileri derlemek.

3.5.Arşiv: Çocuk hakları alanındaki her türlü bilgi ve belgenin derlenerek, başta avukatlar olmak üzere konu ile ilgili herkesin kullanımına açık bir arşiv ve kitaplık oluşturmak.

3.6.Yayın: Çocuk hakları alanındaki çalışmaların, genel ve mesleki bilgilerin paylaşılması ve geliştirilmesi, Merkezin çalışmalarının duyurulması ve iletişim sağlamak üzere her tür (broşür, kitap, el ilanı, afiş vb.) yayın yapmak,

3.7.İşbirliği: Çocuklarla ve çocuk hakları ile ilgili çalışmalar yapan Baro’nun diğer kurulları ve resmi-sivil, ulusal-uluslar arası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, işbirliği yapmak ve ortak projelerde yer alarak hukuki destek vermek

3.8. Diğer faaliyetler: Amacın gerçekleşmesi ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmaktır.

4-Merkezin Çalışma Biçimi:

Merkez, Baronun olağan genel kurulundan sonra bir (1) ay içerisinde oluşumunu tamamlayıp çalışmalarına başlar ve Baro’nun bir sonraki olağan genel kuruluna kadar çalışmalarını sürdürür.

Merkez üyeleri, Baroya kayıtlı Avukatlardan Merkez Üyeliği için başvuruda bulunanlardan oluşur. Merkezin Yürütme Kurulu bu kişilerin kendi aralarında seçecekleri Bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı ve Bir Sekreter olmak üzere Üç (3) kişiden oluşur.

Merkez yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerine yönelik etüt çalışmalarını, çalışma grupları oluşturarak yerine getirebilir. Ya da farklı çocuk hakkı alanlarına göre çalışma gruplarına ayrılarak çalışmalarını sürdürebilir.

Merkez, çalışmaların yürütülmesi ve sonuçların iletilmesi bakımından Kocaeli Barosu Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup Aylık periyotlarla Yönetim Kuruluna Çalışma Raporunu sunar.

5-Organların Görevleri ve Sorumlulukları:

5.1.Koordinatör:

Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü, Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Koordinatörün görevi Çocuk Hakları Merkezi ile Kocaeli Barosu Yönetimi arasında koordinasyonu sağlamaktır.

5.2.Başkan:

Çocuk Hakları Merkezi Başkanının görev ve sorumlulukları; Baro içinde ve dışında merkezi temsil etmek, Merkez Üyelerini toplantıya çağırmak, Toplantılara Başkanlık etmek ve Toplantıları yönetmek, Merkezin Faaliyet ve işleyişini sağlamak, Merkez ile diğer Baro Organları arasında eşgüdümü sağlamaktır.

5.3.Başkan Yardımcısı:

Başkan Yardımcısı; yokluğunda Başkanın yetkilerini kullanır ve Merkezin tüm faaliyetlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı olur. 

5.4. Sekreter:

Sekreterin görevleri; toplantı gündemini, mail yoluyla önceden üyelere bildirmek, toplantılarda tutanak tutmak ve tutanağı yine mail yoluyla üyelere tebliğ etmek, Komisyon üyeleri arasında iletişimi sağlamak üzere mail grubu kurmak, her yeni katılan üyenin iletişim bilgilerini alarak gruba eklemek ve merkez üyeliğinden ayrılanları mail ağından çıkarmak.

6-Yürürlük: 

Bu Yönerge Kocaeli Barosu Yönetim Kurulunun Kabulüyle yürürlüğe girer.