GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ YÖNERGE
Tarih: 31.12.2009 23:00:00| Okunma Sayısı: 9888

KOCAELİ BAROSU


GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ

YÖNERGESİ

  

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1

Bu yönerge, “Kocaeli Barosu Genç Avukatlar Meclisi” adıyla Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’na bağlı yönetsel özerk yapıda bir meclis kurulması ve kurulacak meclisin yapısı ile çalışma esaslarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

 

Dayanak

Madde 2

Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95/15maddesine istinaden Kocaeli Barosu Yönetim Kurulunca düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

 

Madde 3

 

Bu yönergede geçen tanımlardan:

 

Baro, Kocaeli Barosu’nu;

 

Genç Avukat; Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukatlardan, yemin ile birlikte avukatlık ruhsatını aldığı tarih itibariyle meslekte beşinci yılını tamamlamamış ve otuz beş yaşındangenç olanları;

 

Meclis, Kocaeli Barosu Genç Avukatlar Meclisi’ni;

 

Genel Kurul, Meclis Genel Kurulu’nu,

 

Divan, Genel Kurul Divanı’nı,

 

Yürütme Kurulu, Meclis YürütmeKurulu’nu,

 

Başkan, MeclisBaşkanı’nı;

 

Yönerge, işbu yönergeyi;

 

Çalışma Dönemi, Genel Kurul’un bir olağan toplantısı ile onu takip eden olağantoplantı arasındaki zaman dilimini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Meclisin Kuruluşu

 

Kuruluş

 

Madde 4

Meclis, genç avukatların tamamının oluşturduğu,Baro Yönetim Kurulu’na bağlı, yönetsel özerk yapıdaki topluluktur.

 

Kuruluş Amacı

 

Madde 5

Meclis, genç avukatların mesleki temelli sorunlarının çözümü ile mesleğe ilişkin koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında somut öneriler hazırlanarak Baro Yönetim Kurulu’na sunulması ve genç avukatlar arası dayanışmanın arttırılması amacıyla kurulmuştur.

 

Çalışma Alanı

 

Madde 6

Meclis’in çalışma alanı, kuruluş amacı ile sınırlıdır.

 

Bütçesi

 

Madde 7

Meclis’in giderleri, Baro bütçesinden karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro Yönetim Kurulu’nun tabi olduğu esaslar uygulanır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Meclisin İdari Yapısı

 

Meclisin Organları

 

Madde 8

 

Meclis üç organdan oluşur:

1. Genel Kurul

2. Yürütme Kurulu

3.Denetleme Kurulu

 

Genel Kurul

 

Oluşumu

 

Madde 9

 

Genç avukatların her biri, Genel Kurul’un üyesidir.Yürütme Kurulu’nda ve Denetleme Kurulu’nda görev alanlar hariç, meslekte beşinci yılını tamamlayan genç avukatın genel kurul üyeliği kendiliğinden sona erer.

 

Görevleri ve Yetkileri

 

Madde 10

 

Genel Kurul’un görevleri ve yetkileri şunlardır:

1.Başkan’la birlikteYürütme Kurulu’nun diğer üyelerini ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek.

2.Yönerge’de değişiklik yapılması için görüşme yapıp karar almak ve Baro Yönetim Kurulu’na sunmak.

3. Meclis’in çalışma alanına ilişkin hususlarda görüşme yapıp karar almak ve Baro Yönetim Kurulu’na sunmak.

Genel Kurul, Meclis’in çalışma alanına ilişkin hususlarda görüşme yapıp karar alarak Baro Yönetim Kurulu’na sunma görev ve yetkisini, Yürütme Kurulu eliyle kullanır.

 

Olağan Toplantı

 

Madde 11

 

Genel Kurul, Baro Olağan Genel Kurulu’nu takip eden ilk iki ay içinde,Başkan’ın çağrısı üzerine gündemdeki maddeleri görüşmekle Başkan’ı,Yürütme Kurulu’nu ve Denetleme Kurulu’nu seçmek üzere toplanır.

 

Olağanüstü Toplantı

Madde 12

Genel Kurul, Yönerge’nin 25/1 maddesi kapsamında Başkan’ın Yürütme Kurulu üyeliğinin düşmesi halinde,Baro Başkanı veya Başkan’ın çağrısı ile yeniden başkan seçimi yapmak üzere olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, Yönerge’nin 10. maddesindeki görevlerinden herhangi birini veya birkaçını icra etmek üzere ancak Meclis üye tam sayısının üçte birinin yazılı istemi ile olağanüstü toplantıya çağrılır.Bu durumda toplantı çağrısı, Başkan tarafından yapılır. Yönerge’nin 25/3 maddesi bu fıkra hükmünden istisnadır.

 

 

Toplantıya Çağrı

 

Madde 13

 

Toplantı, en geç toplantının yapılacağı günün 1 ay öncesinden başlayarak toplantının yapılacağı güne kadar duyurulur. Duyuruda, toplantının tarihi, saati,yerini gündemi ile birlikte ertelenmesi halinde ikinci toplantının yapılacağı tarih, saat ve yer de bulunur.

 

Divan

 

Madde 14

 

Divan, biri Divan Başkanı, ikisi Divan Üyesi olmak üzere üç üyeden oluşur.

Divan’da yer alacak üyeler Meclis üyeleri arasından Genel Kurul’da açık oyla ve salt çoğunluğa göre seçilir.Seçilen üyelerden en kıdemli olanı Divan’a başkanlık eder.

Meclis Başkanı ile Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri Divan’a seçilemezler.

Divan’ın görevleri şunlardır:

1. Genel Kurul toplantısını idare etmek.

2. Adaylık başvurularını almak ve başvuranların adaylık şartlarını taşıyıp taşımadığını denetlemek.

3. Adaylık süreci tamamlandığında oy pusulalarını hazırlamak.

4. Seçimin Yönerge’ye uygunluğunu, gizliliğini ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak.

5. Oy sayımını yapıp seçim sonuçlarını açıklamak.

Divan üyeleri yapılacak seçimde aday olamazlar.

 

Görüşme ve Karar Yeter Sayıları

 

Madde 15

 

Genel Kurul, üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır.

Birinci fıkradaki çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta sonraya ertelenir. Erteleme sonrası yapılan toplantıda görüşme yeter sayısı aranmaz. Bu fıkra, Yönerge’nin 12/2 maddesi doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantılarda uygulanmaz.

Genel Kurul’da görüşülen tekliflerden,toplantıya katılanların salt çoğunluğunca desteklenenler kabul edilir.Şu kadar ki Yönerge’de değişiklik teklifleri, en az üye tam sayısının üçte biri tarafından desteklenmedikçe kabul edilemez.
 

Kararların Niteliği

 

Madde 16

 

Meclis’in çalışma alanına ilişkin hususlarda alınmış Genel Kurul kararı tavsiye niteliğindedir.

Yönerge’de değişiklik yapılmasına ilişkin Genel Kurul kararı teklif niteliğinde olup Baro Yönetim Kurulunca aynen veya kısmen kabul ya da tamamen reddedilir.

Meclis, Başkan’ın ve Yürütme Kurulu’nun diğer üyelerinin seçimi hususunda Baro Yönetim Kurulu’ndan bağımsızdır.

Yürütme Kurulu

 

Oluşumu

Madde 17

 

Yürütme Kurulu, Başkanve10 asıl 10 yedek üyeden oluşur.

Başkan, Yönerge’nin 26. maddesine göre seçilir ve “Kocaeli Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı” sıfatıyla Yürütme Kurulu’na başkanlık eder.

 

Yürütme Kurulu Üyeliğine Adaylık ve Seçim

 

Madde 18

 

Genç avukatlardan her biri, Yürütme Kurulu üyeliğine aday olabilir. Şu kadar ki seçim tarihi itibariylemeslekte 5. yılını tamamlamasına 6 ay veya 6 aydan daha az bir süre kalacak olan genç avukat, Yürütme Kurulu üyeliğine aday olamaz.

Yürütme Kurulu üyeliğine aday olanlar adaylıklarını Genel Kurul’da Divan’a bildirirler.

Yürütme Kurulu üyeleri, gizli oy ile seçilir.Oy, adayların tamamının isimlerinin yazılı olduğu oy pusulası üstünde, seçilen adayın isminin işaretlenmesi ile verilir.

Adayların isimleri oy pusulasına alfabetik sıraya göre ve numaralandırılarak dizilir. Başkan adayları ve Denetleme Kurulu üyesi adaylarının isimleri de Yürütme Kurulu üyesi adayları ile aynı oy pusulası üstünde yer alır.

Seçilecek asıl üye sayısının yarısından en az bir fazla aday için işaret konulmamış ve seçilecek asıl üye sayısından fazla aday için işaretleme yapılmış oy pusulasının ilgili bölümü geçersiz sayılır.

Asıl ve yedek üyeler, öncelikle oy sayısına, eşitlik veya üye kontenjanında boşluk olması halinde mesleki kıdeme, kıdem eşitliği halinde yaşa göre belirlenir.

Yürütme Kurulu üyeleri bir çalışma dönemi için seçilir.

 

Görevleri ve Yetkileri

 

Madde 19

 

Yürütme Kurulu’nun görevleri ve yetkileri şunlardır:

1. Meclis’i temsil ve idare etmek;

2.Başkan Yardımcısı’nı ve Meclis Sekreteri’ni seçmek.

3.Meclis’in çalışma alanına ilişkin hususlarda görüşme yapıp karar almak ve Baro Yönetim Kurulu’na sunmak.

4.Genel Kurul’un olağan toplantısının yeri ile zamanını belirleyip toplantı için gündem hazırlamak ve toplantıya katılacak Meclis üyelerinin listesini çıkarmak.

5. Yönerge’nin 25/1 maddesi kapsamında üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesini azlederek yerine geçecek yedek üyeye çağrıda bulunmak.

6. Meclis’in kurumsal yapısının korunması ve sürekliliği için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

 

Olağan Toplantı

 

Madde 20

 

Yürütme Kurulu’nun ilk olağan toplantısı, seçimin yapıldığı Genel Kurul toplantısını takip eden ayın birinci haftası içinde gerçekleştirilir. Sonraki olağan toplantıların günü, yeri ve saati ilk olağan toplantıda belirlenir. Şu kadar ki Yürütme Kurulu, en az ayda bir kez olağan toplantı yapar.

 

Olağanüstü Toplantı

Madde 21

 

Yürütme Kurulu, en az bir Yürütme Kurulu üyesinin teklifi ve Başkan’ın kabulü ya da dört yürütme kurulu üyesinin Başkan’a sunacağı yazılı teklifile her zaman olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

 

Toplantıya Çağrı

 

Madde 22

 

Toplantı, en geç toplantının yapılacağı günden bir gün önce Meclis Sekreteri tarafından duyurulur. Duyuruda toplantının gün, yer ve saati ile birlikte toplantı gündemi de bildirilir.

 

Karar Yeter Sayıları

 

Madde 23

 

Yürütme Kurulu’nda görüşülen tekliflerden, toplantıya katılanların salt çoğunluğunca desteklenenler kabul edilir. Şu kadar ki hiçbir karar en az beş üye tarafından desteklenmedikçe kabul edilemez.

Başkan Yardımcısı ile Meclis Sekreteri’nin seçimine ilişkin kararlar hariç, oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.

 

Kararların Niteliği

 

Madde 24

 

Meclis’in çalışma alanına ilişkin hususlarda alınmış Yürütme Kurulu kararı tavsiye niteliğindedir. Meclis diğer kararlarında Baro Yönetim Kurulu’ndan bağımsızdır.

 

Yürütme Kurulu Üyeliğinin ve Yürütme Kurulu’nun Düşmesi

 

Madde 25

 

Yürütme Kurulu üyeliği,üyenin üyelikten çekilmesi, avukat sıfatını yitirmesi, Baro kaydının nakli, ölümü ya da yazılı mazereti olmaksızın üst üste iki kez ve her durumda bir çalışma dönemi içinde toplam beş olağan toplantıya katılmaması halinde düşer.

Başkan, Başkan Yardımcısı ve Meclis Sekreteri dışındaki bir Yürütme Kurulu üyesinin üyeliğinin düşmesi halinde, yerine ilk sıradaki yedek üye atanır.

Yürütme Kurulu mevcudunun, yedek üyelerin de katılmasına karşın,üye sayısının beşteüçünün altına inmesi halinde Yürütme Kurulu düşer. Bu durumda Yönerge’nin 12. maddesi doğrultusunda Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak yeniden Yürütme Kurulu seçimi yapılır.

Başkanlığa Adaylık ve Seçim

 

Madde 26

 

Yönerge’nin 18. maddesi -5. fıkrası hariç- kıyasen Başkan’ın seçimi için de uygulanır.

 

Başkan’ın Görevleri ve Yetkileri

 

Madde 27

 

Başkan’ın görevleri ve yetkileri şunlardır:

1. Yürütme Kurulu ile Başkanlık Divanı’nı temsil ve idare etmek.

2. Meclis’i temsilen Baro Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

3. Genel Kurulca ve Yürütme Kurulunca alınan kararları Baro Yönetim Kurulu’na sunmak.

4. Yürütme Kurulu toplantılarının günü, yeri ve saati ile gündemini belirleyip toplantı çağrısı yapmak.

5. Baro Yönetim Kurulu, Baro Başkanlığı,Baro komisyonları ve merkezleri ile Meclis arasında koordinasyonu sağlamak.

6. Genel Kurul’u olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

 

Başkan Yardımcısı

 

Madde 28

 

Başkan Yardımcısı, Yürütme Kurulu’nun ilk olağan toplantısında, Yürütme Kurulu üyeleri arasından açık oyla seçilir.

Başkan Yardımcısı,

1. Yokluğunda Başkan’a vekillik etmek;

2. Başkan’ın kendisine verdiği başkaca sorumlulukları yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.

Yönerge’nin 25/1 maddesi kapsamında Başkan Yardımcısı’nın Yürütme Kurulu üyeliğinin düşmesi halinde bu maddenin birinci fıkrasında düzenlendiği şekilde yeniden seçim yapılır.

 

Meclis Sekreteri

 

Madde 29

 

Meclis Sekreteri, Yürütme Kurulu’nun ilk olağan toplantısında, Yürütme Kurulu üyeleri arasından açık oyla seçilir.

Meclis Sekreteri,

1. Başkan ile koordinasyon halinde Meclis’in tüm iç ve dış yazışmalarını yapıp sonucunu takip etmek;

2. Çalışma dönemine ilişkin tüm belge ve etkinlikleri arşivlemek;

3. Yürütme Kurulu toplantılarının yoklama, görüşme ve karar tutanaklarını tutup saklamak (Meclis Sekreteri’nin katılmadığı toplantıda bu görevi hazır bulunan Yürütme Kurulu üyelerinden mesleki kıdemi en fazla olan yerine getirir); 

4. Yönerge’nin25/1 maddesine istinaden üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesini rapor etmek;

5. Başkan’ın kendisine verdiği başkaca sorumlulukları yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.

Yönerge’nin 25/1 maddesi kapsamında Meclis Sekreteri’nin Yürütme Kurulu üyeliğinin düşmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasında düzenlendiği şekilde yeniden seçim yapılır.


Denetleme Kurulu

 

Oluşumu

 

Madde 30

 

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen, biri Başkan ve ikisi kurul üyesi olmak üzere3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

Yönerge’nin 18. Maddesi kıyasen Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi için de uygulanır.

Seçimde en çok oyu almış olan Denetleme Kurulu üyesi, kurula başkanlık eder.

Denetleme Kurulu en az iki ayda bir kez kurul başkanının belirleyeceği toplantıya uygun yer ve zamanda toplanır.

 

Görevleri ve Yetkileri

 

Madde 31

 

Denetleme Kurulu’nun görevleri ve yetkileri şunlardır:

1.Yürütme Kurulu’nun görevlerini yerine getirip getirmediğini ve Yürütme Kurulunca alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını izlemek.

2. Yerine getirilmeyen görevler ve alınan kararların uygulanmasında yaşanan sorunlar hakkındaYürütme Kurulu’na bildirimde bulunmak.

3. Yürütme Kurulu’nun görevini ifa edip etmediği konusunda Genel Kurul’a bilgi vermek.

4.İncelemelerine ilişkin rapor hazırlamak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönerge Değişikliği

 

Madde 32

 

Meclis’in yönetsel özerk yapısı gereği, Genel Kurul tarafından teklif edilmedikçe Yönerge’de değişiklik yapılamaz.

 

Yürürlük

 

Madde 33

 

Yönerge, 26/12/2014 günlü ve 53/20 sayılı Baro Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Aralık 2019><<
Aralık 2019
 PSÇPCCP
482526272829301
492345678
509101112131415
5116171819202122
5223242526272829
53303112345

14.12.2019
AV. BAHAR GÜLTEKİN CANDEMİR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.