KOCAELİ BAROSU CMK UYGULAMASI HAKKINDA İÇ YÖNETMELİĞİ
Tarih: 31.12.2009 23:00:00| Okunma Sayısı: 10938

KOCAELİ BAROSU CMK UYGULAMASI HAKKINDA İÇ YÖNETMELİĞİ
 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN
GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ VE UZLAŞTIRMACI GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR USUL VE ESASLARA İLİŞKİN İÇ YÖNETMELİK
 
 
DAYANAK
 
Madde 1: Bu yönetmelik Ceza Muhakemesi Kanunu, Avukatlık Kanunu, Adalet bakanlığı’nca çıkartılan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nca çıkartılan CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler İle Bu Hizmet İçin Çalıştırılacak Personele İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
 
AMAÇ
 
Madde 2: Bu yönetmeliğin amacı vekillik ve müdafilik atamaları yapılması, kanun e yönetmeliklerde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların çözümü ve gerekli idari tedbirlerin alınması hakkındaki usul ve esasların belirlenmesi ve uygulamada birlik ve düzen sağlanmasıdır.
 
KAPSAM
 
Madde3: Bu yönetmelik,
a-CMK Uygulama Merkezi’nin kuruluş, çalışma usul ve esaslar ile görevlerini,
b-CMK Uygulaması usul ve esasları ile uygulama bölgelerini,
c-CMK uygulamasında görev alacak avukatların tespiti ve çalışma ilkelerini,
d- Uzlaştırmacı olarak görevlendirilecek avukatların tesbiti ile görevlendirme usullerini,
e- Cari giderler için aktarılan ödeneğin kullanılmasının usul ve esaslarını,
f-CMK Sorumlular Kurulu’nun oluşturulması, görev ve yetkilerini ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
 
TANIMLAR
 
Madde 4: Bu yönetmeliğin uygulanmasına;
a)      “Birlik” deyiminden Türkiye Barolar Birliği,
b)      “Baro” deyiminden Kocaeli Barosu,
c)      “Yönetim Kurulu” deyiminden Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu,
d)      “Kurul” deyiminden Kocaeli Barosu CMK Sorumlular Kurulu,
e)      “Koordinatör” deyiminden Kocaeli Barosu CMK Koordinatörü,
f)        “Merkez” deyiminden CMK Uygulama Merkezi,
g)      “Avukat” deyiminden Kocaeli Barosu mensubu olup CMK Uygulamasında görev alan avukat,
h)      “Ödenek” deyiminden TBB tarafından cari giderler için Kocaeli Barosu’na aktarılan ödenek,
i)        “Ücret” deyiminden CMK Ücret Tarifesi gereğince müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukata ödenecek ücret,
j)        “Masraf” deyiminden CMK Ücret Tarifesi gereğince müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukata ödenecek masraf,
k)      “Soruşturma” mercii deyiminden soruşturma aşamasında tedbir uygulaması hakkında karar verecek mahkeme veya Hakim, Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk mercileri,
l)        “Kovuşturma” mercii deyiminden Mahkeme anlaşılır.
 
 
GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN GENEL ESASLAR
 
Madde 5: Müdafi ve vekil tayin yetkisi münhasıran Baro’ya aittir. Baro bu yetkisini Kocaeli İli sınırları içerisinde kullanır.
 
Avukat Baro tarafından görevlendirme yapılmadan görev kabul edemez.
 
           Soruşturma veya kovuşturma mercii tarafından müdafi veya vekil görevlendirilmesinin talep edilmesi halinde müdafi ve vekil görevlendirmesi talebinin hukuka uygun olup olmadığı Baro tarafından incelenir, talebin hukuka uygun olması halinde görevlendirme yapılır.
 
            Soruşturma aşamasında Baro tarafından müdafi veya vekil görevlendirilebilmesi için talepte bulunan soruşturma mercii tarafından kendisine müdafi ve vekil tayin edilecek kişinin sıfatı, yaşı da dahil olmak üzere açık kimlik bilgileri, ceraim, soruşturma, sorgu vb. evrak numarası, isnat edilen suçun niteliği ve hangi kanuni nedenle müdafi veya vekil talep edildiğinin Baro’ya bildirilmesi zorunludur. Aksi halde görevlendirme yapılmaz.
 
            Kovuşturma aşamasında müdafi veya vekil görevlendirilmesi için kendisine vekil veya müdafi tayini istenen kişinin sıfatı, yaşı dahil olmak üzere açık kimlik bilgileri, esas veya talimat numarası, isnat edilen suçun niteliği, hangi nedenle müdafi veya vekil talep edildiği ve duruşma gün, yer ve saatinin Baro’ya bildirilmesi zorunludur.
 
            Kovuşturma aşamasında müdafi veya vekil görevlendirmesi için kovuşturma merciinde avukat talebini içeren müzekkerenin duruşma gününden en az on gün öncesine kadar Baro’ya ulaştırılması zorunludur. Aksi halde görevlendirme yapılmaz.
 
            Kovuşturma açılmış olsa dahi soruşturma aşamasında görev yapan avukatın görevi iddianamenin kabulü ile sona erir. Soruşturma aşamasında görev alan avukata kovuşturma mercii tarafından doğrudan duruşma tebligatı yapılması halinde avukat kovuşturmaya katılamaz.
 
            Müdafi ve vekil ücretlerinin ve masraflarının süresinde ödenmemesi halinde müdafi ve vekil görevlendirmelerinin durdurulmasına Yönetim Kurulu’nca karar verilebilir.
 
 
MÜDAFİ VE VEKİL GÖREVLENDİRMESİ USULÜ
 
Madde 6: Soruşturma aşamasında müdafi ve vekil görevlendirmesi, soruşturma merciinin bulunduğu uygulama bölgesindeki sicile kayıtlı avukatlar içerisinden telefon, faks, elektronik posta ve mümkün olan diğer iletişim vasıtaları ile derhal yapılır. Bu aşamada telefonla görevlendirme esastır.
 
Soruşturma aşamasında daha evvel başka bir avukat görevlendirilmişse soruşturmanın diğer aşamalarında da aynı avukatın görevlendirilmesi esastır. Ancak herhangi bir nedenle aynı avukatın görevlendirilememesi halinde daha önce hangi aşamalarda hangi avukatın görev yaptığı diğer aşamalarda görevlendirilecek avukata görevlendirme sırasında bildirilir.
 
            Kovuşturma aşamasında müdafi ve vekil görevlendirmesi kovuşturma merciinin bulunduğu uygulama bölgesindeki avukatlar içerisinden tebligat, elektronik posta, kısa mesaj, telefon, faks ve mümkün olan diğer iletişim vasıtaları ile yapılır. Kovuşturma aşamasında tebligatla görevlendirme esas olup diğer iletişim vasıtalarının kullanılması ihtiyaridir. Müdafi ve vekil görevlendirme evrakını Merkez’de de tebellüğ edebilir.
 
Kovuşturma merciinin müdafi veya vekil talep etmesi ve soruşturma aşamasında hangi avukatın görev yaptığının belirtilmiş olması şartıyla, görevlendirmenin avukatlar arasındaki dağıtımında eşitlik ve adalet ilkesine uygun olması halinde soruşturma aşamasında görev yapan avukat kovuşturma aşamasında da görevlendirilir.
 
Gönüllü olarak sicile kayıtlı avukatın bulunmaması, sicile kayıtlı avukatlarca hizmetin yürütülmesinin mümkün olmaması veya hizmetin önemli ölçüde aksaması halinde sicilin iptali ile söz konusu uygulama bölgesinde bürosu bulunan tüm avukatların içinden görevlendirilme yapılmasına Kurul’un teklifi üzerine Yönetim Kurulu’nca karar verilebilir. Bu halde görevlendirilen avukat görevi ifa etmekten kaçınamaz.
 
UZLAŞTIRMACI SİCİLİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ USULÜ
 
Madde 7: Her uygulama bölgesinde uzlaştırmacı görevi yapmak isteyen beş yıl kıdemli avukatlardan oluşan ayrı bir uzlaştırmacı sicili oluşturulur.
 
            Uzlaştırmacı siciline kayıt için Baro’ca bu amaçla düzenlenen eğitim seminerlerine katılmış olmak zorunludur.
 
            Soruşturma veya kovuşturma merciinin talebi halinde uzlaştırmacı sicilinde yer alan avukatlar arasından sıra ve eşit dağıtım ilkesi çerçevesinde görevlendirme yapılır.
 
            Uzlaştırmacı talep eden merciin bulunduğu uygulama bölgesinde uzlaştırmacı siciline kayıtlı avukat bulunmadığı takdirde söz konusu uygulama bölgesinde bürosu bulunan en az üç yıl kıdemli avukatlar arasından görevlendirme yapılır. Üç yıl kıdemli avukat da bulunmadığı takdirde kıdem şartı aranmaz.
 
GÖREVİ KABUL YASAKLARI
 
Madde 8: Bu yönetmelik hükümlere aykırı biçimde, Baro tarafından tayin edilmeden veya hukuki şartları oluşmadan müdafilik, vekillik ve uzlaştırmacı avukatlık görevi kabul eden avukatlar hakkında alınacak tedbirler ve yapılacak işlemler konusunda Kurul yetkilidir. Ancak ayrıca disiplin hükümlerinin uygulanmasını gerektirebilecek durumun söz konusu olması halinde bu konuda Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
EVRAKLARIN MERKEZ’E TESLİM USULÜ
 
Madde 9: Avukatlar tarafından ödeme belgelerinin hazırlanması için hazırlanan evraklar avukatın bizzat kendisi, stajyeri veya katibi tarafından Merkez’e sunulur. Ancak il merkezi dışındaki uygulama bölgelerinde sicile kayıtlı avukatlar bölge temsilcisi veya o bölgedeki Baro personeli kanalıyla evraklarını Merkez’e gönderebilirler.
 
            Ödeme için Merkez’e sunulacak evraklar, avukatın hazırlayacağı, sıra numarası, görevin ifa edildiği merci ve dosya numarası ile hukuki yardımda bulunulan kişinin belirtildiği iki nüsha olarak düzenlenecek evrak teslim formu ekinde sunulur. Formun bir nüshası Merkez’de görevli personel tarafından imzalanarak evraklar teslim alınır. Teslim formunun bir sureti ilgili avukatın sicil dosyasına konur.
 
            Evrak teslim formu ekinde serbest meslek makbuzunu düzenleyen avukatın imzasını taşıyan ve ödemenin hangi banka hesabına yapılacağını belirtir yazılı beyan ve avukatın görevini ifa ettiğini gösterir ifade, sorgu veya duruşma tutanağı veya ilgili tutanağın aslı veya merciince tasdikli sureti (evrakın çok sayıda olması hâlinde ilk ve son sayfası) ve varsa rayice uygun yazılı beyan veya masraf belgesi eklenir. Görevlendirilen avukatın yerine başka bir avukatın yetki belgesi ile görev yapmış olması durumunda evraka yetki belgesi de eklenir.
 
            Merkez’ce yapılacak incelemeler sonrasında eksik veya hatalı hususların tesbiti halinde eksiklik giderilmek veya hata düzeltilmek üzere avukata iade edilir. Avukat tarafından gereği gecikmeksizin yerine getirilerek evrak tekrar Merkez’e tevdi edilir.
 
            İlgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na ücret ve masraf için yeterli miktarda para aktarılmamış olması halinde avukatlardan evrak teslim alınmayabilir.
 
EVRAKIN ÖDEME İÇİN HAZIRLANMASI VE MERCİİNE TESLİM USULÜ
 
Madde 10: Avukat tarafından ödeme için Merkez’e teslim edilen evraklar Merkez’de görevli personelce Yönetmelik ve CMK Ücret Tarifesi hükümleri çerçevesinde incelenir.
 
            İncelemenin tamamlanmasından sonra evraklar hukukî yardımın yapıldığı Cumhuriyet Başsavcılığı veya Mahkemelere göre gruplandırılır. Ayrıntılı ödeme listeleri geliş tarihi esas alınmak suretiyle en geç on gün içinde hazırlanır ve ekindeki dayanak belgeler ile birlikte avukatın adı ve soyadı, görevin ifa edildiği merci ve dosya numarası ile hukuki yardımda bulunulan kişinin belirtildiği evrak teslim belgesi karşılığında soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir. Teslim belgesi ilgili avukatın sicil dosyasına konulur.
 
            Soruşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı Kocaeli il sınırları dışında ise söz konusu belgeler tebligat veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir. Posta alındı makbuzu ilgili avukatın sicil dosyasına konulur.
 
ÖDENEĞİN KULLANILMASI USULÜ
 
Madde 11: İşbu yönetmelikte belirtilen hizmetlerin ifası için Birlik tarafından Baro’ya gönderilen ödenek sadece yönetmelikte belirtilen amaç için kullanılabilir.
 
            Ücret ve diğer özlük hakları ödenekten karşılanmak üzere Merkez’e bağlı en çok beş personel görevlendirilebilir. Görevlendirilecek personel ve nitelikleri Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
 
            Ödenek, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek bir kamu bankasında açılacak vadeli hesap veya repo suretiyle değerlendirilir ve elde edilecek gelir yine aynı amaç için kullanılır.
 
            Ödenek, başkanlık divanı ve koordinatörün denetiminde kullanılır.
 
            Ödeneğin kullanılmasına ilişkin ayrıntılı hesabı gösterir formlar üç ayda bir tanzim edilerek birliğe gönderilir.
 
CMK UYGULAMA MERKEZİ, KURULUŞU VE GÖREVLERİ
 
Madde 12: Baro’da müdafi vekil görevlendirmesi ve ilgili hizmetlerin yürütülmesi için koordinatörün denetiminde en çok beş personelin istihdam edildiği CMK Uygulama Merkezi adında bir hizmet birimi görev yapar.
 
Merkez’in çalışma usulü ve şekli, mesai saatleri koordinatörün görüş ve önerisi alınarak Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
 
       CMK Uygulama Merkezi aşağıdaki işlemleri yürütür:
 
a)      Her uygulama bölgesi için müdafi/vekil ve uzlaştırmacı avukat sicili oluşturulması,
b)      Eşit dağıtım, hizmetin hızlı ve işlevsel yürütülmesi ilkeleri çerçevesinde soruşturma ve kovuşturmada müdafi vekil ve uzlaştırmacı avukat görevlendirmelerinin yapılması ve buna ilişkin yazışmaların ve ilgili mercilerle iletişimin sağlanması,
c)      Müdafi, vekil ve uzlaştırmacı avukat görevlendirmelerine ve hizmetin yürütülmesine ilişkin verilerin gecikmeksizin ve düzenli olarak bilgisayar kayıtlarına alınması,
d)      Avukatın ücret ve masraf ödenmesi için sunacağı evrakların evrak teslim formu karşılığında avukattan alınarak incelenmesi, evrakların gruplandırılması ile ayrıntılı ödeme listelerinin hazırlanması ile evrakın geldiği tarihten itibaren on gün içinde görevin ifa edildiği yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulması,
e)      İl Merkezi uygulama bölgesi için CMK Nöbet Listesi’nin hazırlanması,
f)        Diğer uygulama bölgelerindeki nöbet listesinin hazırlanması için bölge sorumluları ile işbirliği yapılması,
g)      Nöbet listelerinin panoya asılması, nöbet listelerinin güncellenerek web sayfasında yayımlanması,
h)      Avukat sicil dosyalarının hazırlanması ile, avukatlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma mercii ile yapılan yazışmaların ve ödeme belgelerinin sicil dosyalarına konularak saklanması,
i)        Kurul gündeminin hazırlanması,
j)        Kurul karar defterinin muhafazası,
k)      Hizmetin yerine getirilmesi sırasında meydana gelen ve doğrudan çözülemeyecek sorunlarla ilgili olarak koordinatöre derhal bilgi verilmesi,
l)        Birlik tarafından Baro’ya aktarılan ödeneğin kullanılmasına ilişkin ayrıntılı listelerin muhasebe servisi ile işbirliği içinde düzenlenmesi ile üç ayda bir Yazı İşleri Müdürü’ne sunulması,
m)   Koordinatör tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 
Merkez’in hizmeti seri, işlevsel, eşitlik ve adalete uygun ve denetime açık olarak yerine getirebilmesi için bilgisayar sistemi kurulması, program satın alınmasına, sistemde veya programda değişiklik yapılmasına Yönetim Kurulu’nca karar verilir.
 
SİCİL KAYDI VE SİCİL DOSYALARI
 
Madde 13: CMK uygulamasında görev olmaya aday olduğunu yazılı olarak Baro’ya bildiren avukat Merkez’de tutulan sicile kaydolunur.
 
Sicile kayıt yapılabilmesi için avukatın meslek içi eğitim seminerine katılıp sertifika almış olması şarttır.
 
Merkez’de avukat siciline kayıtlı her avukat için sicil dosyası tutulur. Avukat hakkındaki tüm yazışmalar, görevlendirme belgeleri, ödeme belgeleri ile avukat hakkında Kurul’ca yapılan işlemlere ilişkin belgeler bu sicil dosyasında saklanır.
 
MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ
 
Madde 14: CMK Uygulaması’nda görev almak isteyen avukatlar, hizmetin hukuka ve amacına uygun yürütülmesi, uygulamada birlik, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eğitici ve öğretici mahiyette olan meslek içi eğitim seminerlerine katılırlar.
 
Yılda en az bir kez seminer programı yapılır. Seminerlerin süresine ve birden fazla seminer yapılmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.
 
Meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantıların düzenlenmesi yer ve zamanının tespiti, seminerin idaresi, seminere katılım ve sertifika verilmesi şartları, konuşmacıların, eğiticileri tayin ve tespiti ile bu kişilerin faaliyetlere katılımlarının sağlanması konusundaki kararlar Kurul’un önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nca alınır. Buna ilişkin işlemeler Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Merkez tarafından yerine getirilir.
 
Uzlaştırmacı avukatlara yönelik eğitim seminerlerinin şekli, zamanı ve diğer şartları Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
 
Koordinatör eğitim seminerlerinin denetim ve idaresi ile görevli ve yetkilidir.
 
UYGULAMA BÖLGELERİ
 
Madde 15: Uygulama bölgeleri, adli ve idari yetki sınırları dikkate alınarak belirlenir. Kurul’un görüşü alınarak, farklı ihtisas mahkemelerinin görev alanına giren yargılamalarla ilgili olarak da ayrı uygulama bölgeleri kurulabilir.
 
Soruşturma aşamasında görevlendirme yapılabilmesi için her uygulama bölgesindeki siciline kayıtlı avukatlar arasında nöbet listesi yapılır. Merkez İlçe’de ve adliye teşkilatlanması bulunmayan ve merkez adliyeye bağlı ilçelerde nöbet listesi Merkez’ce düzenlenir. Diğer bölgelerde bölge sorumluları düzenler ve Merkez’e bildirir. Ancak ilçelerde nöbet listesinin Merkez tarafından yapılmasına Yönetim Kurulu’nca karar verilebilir.
 
Her avukat, bürosunun veya çalıştığı büronun bulunduğu uygulama bölgesinde görev alabilir. Baro, avukat sayısının yetersiz olması, o bölgedeki avukatlardan görevlendirmenin sağlanamaması ve benzeri durumlarda uygulama sorunlarının bulunduğu bölgelerde, başka bölgelerden avukat görevlendirebilir. Bu görevlendirmeler için gönüllü avukat sicili oluşturulur ve görevlendirmeler öncelikle bu sicilden yapılır.
 
Soruşturma işleminin, soruşturma dosyasının bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bulunduğu idari birim dışında başka bir uygulama bölgesi sınırları içindeki kolluk mercii tarafından yapılması halinde, soruşturma dosyasının bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bulunduğu uygulama bölgesindeki sicile kayıtlı avukatlar arasından görevlendirme yapılması esastır. Bu uygulama bölgesinden görevlendirme sağlanamaması halinde işlemi yapan kolluk merciinin bulunduğu uygulama bölgesindeki sicile kayıtlı avukatlar arasından görevlendirme yapılır.
 
BÖLGE SORUMLULARI
 
Madde 16: Baro tarafından bölge temsilcisi olarak atanan avukatlar, aynı zamanda temsilcisi oldukları bölgenin CMK Uygulama Bölge Sorumlusudurlar. Yönetim Kurulu, koordinatör tarafından önerilen İzmit Merkez Bölge’de görev yapan avukatlardan beş avukatı İzmit Merkez Bölge Sorumluları olarak tayin eder. Yönetim Kurulu önerilen avukatların dışından da atama yapabilir.
 
Merkez Bölge’de bölge sorumlusu avukat olarak atanacak avukatın en az 3 yıl fiilen avukatlık görevi yapmış olması şarttır.
 
Merkez Bölge sorumlularının görevi atandıkları tarihte başlar, bir sonraki Genel Kurul toplantısı sonunda kendiliğinden sona erer. Yeni sorumlular atanıncaya kadar eski sorumlular devam eder.
 
Diğer bölge temsilcileri ise görevleri süresinde doğal bölge sorumlusu ve Kurul Üyesi olarak görev yaparlar.
 
SORUMLULAR KURULU
 
Madde 17: Sorumlular Kurulu Merkez’den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CMK Koordinatörü), Baro bölge temsilcileri ile Yönetim Kurulu tarafından İzmit Merkez Bölge Sorumluları olarak tayin edilen beş avukattan oluşur.
 
SORUMLULAR KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA USULÜ:
 
Madde 18: Sorumlular Kurulu’nun görevleri şunlardır:
 
a) Uygulamaya ilişkin genel esasları belirlemek, uygulamada meydana gelen sorunlara çözüm üretip bunları karara bağlamak,
b) Müdafilik ve vekillik görevinin yerine getirilmesindeki genel kriterleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde belirlemek, belirlenen kriterlere uygun olarak görevini gereği yerine getirmeyen avukatlar hakkında uygulanacak tedbirleri almak, gerekli idari nitelikteki yaptırımlara karar verip uygulamak.
c) CMK Uygulamasında görev alan avukatlar hakkındaki şikayetleri idari yönden değerlendirip karara bağlamak,
d) İç yönetmelikte ön görülen ve Yönetim Kurulu’nca tevdi edilen diğer işleri yapmak.
 
Sorumlular Kurulu, görevini yerine getirmeyen avukatları süreli veya süresiz olarak sicilden çıkartmak, CMK Uygulaması’ndan uzaklaştırmak konusunda yetkilidir.
 
Sorumlular Kurulu koordinatörün her ay koordinatör tarafından belirlenecek günde olağan olarak toplanır. Koordinatörün çağrısı ile her zaman olağanüstü toplanılabilir.
 
Sorumlular Kurulu Üyeleri Merkez personeli tarafından telefon veya diğer iletişim vasıtaları ile toplantıya çağrılır.
 
Kurul, herhangi bir toplantı ve karar yetersayısına bağlı olmadan toplantıya katılanların çoğunluğunun oyuyla karar alınır. Oyların eşitliği halinde koordinatörün oyu doğrultusunda karar alınır.
 
Sorumlular Kurulu’nun karar ve işlemlerine karşı yedi gün içinde Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir.
 
GENEL TOPLANTILAR
 
Madde19: Yılda iki kez CMK Uygulamasında görev alan tüm avukatlara açık olan genel toplantılar yapılarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilir, avukatların uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları tartışılır.
 
AVUKATIN SORUMLULUĞU
 
Madde 20:  Soruşturma aşamasında görevlendirilen avukat derhal soruşturma mercii veya diğer görev yerine gidip müdafilik ve vekillik görevini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gereği gibi yerine getirmek ve müdafi veya vekil olarak atandığı kişiye hukuki yardımda bulunmakla yükümlüdür. Sonuç alınamayacağı konusunda tereddüde mahal olmayan hususlar veya hukuki yardımda bulunulan kişiye yarar sağlamayacağı açık olan hususlar müstesna olmak üzere haricinde yapılan işlemler ve alınan kararlara karşı hukuki yollara başvurulması zorunludur.
 
Soruşturma aşamasında müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukat, hukuki yardımda bulunulan kişi ile yalnız olarak görüşüp onu dinlemek, hukuki bilgi vermek ve bu hususları hukuki yardımda bulunulan kişinin de imzasını taşıyan belgeye bağlamak ve bu belgeyi saklamak zorundadır. Avukat, Baro’ca bu belgenin istenmesi halinde belirtilen surede avukat tarafında belgenin ibrazı zorunludur. Aksi halde hukuki yardımda bulunulan ile görüşmemiş, gereği gibi hukuki yardımda bulunmamış sayılır.
 
Kovuşturma aşamasında görevlendirilen avukat duruşmalara katılmak, mümkün ise tutuklu ile görüşmek, hukuki yardımda bulunulan kişi lehine atandığı işe münhasır olmak üzere her türlü işlemi yapmak ve kanun yollarına başvurmak zorundadır. Hukuki yardımda bulunulan kişinin bu yöndeki talebi halinde kanun yollarına başvurulmaz.
 
Avukat haklı bir neden olmadan görevi kabulden kaçınamaz ve görevden çekilemez.
 
Görevden kabul edilmeyeceği kanun ve yönetmelikte belirtilen durumlarla sınırlı olmak kaydıyla derhal Baro’ya bildirilir ve Baro’ca talep değerlendirilir.
 
Görevden çekilme talebi soruşturma ve kovuşturma merciinde sunulur ve kovuşturma merciinde talep karara bağlanır. Bu konuda avukatça Baro’ya derhal yazılı bilgi verilir.
 
Görevden çekilen avukatın görevi soruşturma veya kovuşturma merciinde kabul edilmiş olması şartıyla yeni avukat görevlendirilmesi ile veya çekilme talebinin kabulü üzerinden 15 gün geçmesi ile sona erer.
 
YAPTIRIMLAR
 
Madde 21: Soruşturmasında ve kovuşturmada gereken yasal işlemleri gereği gibi yapmayan veya başka bir şekilde görevini ihmal eden avukat hakkında Kurul’ca gerekli tedbirlerin alınması ve görevden süreli veya süreli olarak uzaklaştırılıp sicilden çıkarılmasına karar verilmesi haricinde gerektiğinde Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereğince işlem yapılır.
 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK
 
Madde 21: Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nun …./…./…… tarih ve …….. sayılı kararı gereğince yürürlükte olan iç yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Geçici Madde 1: Adalet Bakanlığı’nca çıkartılan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hakkında Kocaeli Barosu’nca idari yargı merciinde açılan iptal davasında verilecek nihai karar veya yürütmenin durdurulması kararının niteliğinde göre yönetmelikte değişiklik yapılması konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Geçici Madde 2: Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği tarafından birlikte çıkartılması gereken CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler İle Bu Hizmet İçin Çalıştırılacak Personele İlişkin Yönetmeliğin kendileri tarafından imzalanmamış olmasına rağmen Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulduğugerekçesi ile Türkiye Barolar Birliği’nce idari yargı merciinde açılan iptal davasında verilecek nihai karar veya yürütmenin durdurulması kararının niteliğine göre yönetmelikte değişiklik yapılması konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
YÜRÜRLÜK
 
Madde 23: İşbu yönetmelik Kocaeli Barosu Genel Kurulu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME
 
Madde 24: Bu yönetmeliği Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu yürütür.
 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2019><<
Mayıs 2019
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

24.05.2019
AV. BAHAR GÜLTEKİN CANDEMİR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.